SUPERCOM SA

Orar

Luni- Vineri: 08.00 - 17.00

Telefon

021 240 26 86

Email

contact@supercom.ro

 

Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

 

Politica SUPERCOM SA  privind confidențialitatea datelor cu caracter personal se referă la angajamentul nostru de a păstra confidențialitatea datele cu caracter personal ale clienților, ale angajaților și ale părților interesate. Prin această politică, asigurăm colectarea, stocarea, gestionarea si ștergerea datelor în mod corect, transparent și cu respectarea drepturilor individuale.

Această politică se adresează tuturor părților (clienți, furnizori, parteneri, angajați, candidați la locul de muncă, etc.) care ne furnizează orice informație cu caracter personal.

Angajații SUPERCOM SA și sucursalele acesteia trebuie să respecte această politică. Contractorii, subcontractorii, consultanții, partenerii și orice altă entitate externă trebuie de asemenea, să respecte principiile și prevederile acestei politici.

 

Informațiile pe care le colectam

Ca parte a activităților noastre, trebuie să obținem și să procesăm anumite informații cu caracter personal. Aceste informații includ orice date care fac o persoană identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adrese, număr de telefon, ….,. Compania noastră colectează aceste informații într-un mod transparent și numai cu cooperarea deplină și cunoștințele persoanei vizate. Odată ce aceste informații sunt disponibile, se aplică următoarele reguli: Datele vor fi exacte și Datele vor fi folosite numai în scopuri bine determinate si comunicate, procesate legal de către companie în limitele sale juridice și morale.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi: comunicate informal, nu vor fi stocate pentru mai mult de o anumită perioadă de timp stabilită în prealabil, transferate fără acordul persoanei vizate către organizații care nu dispun de politici adecvate de protecție a datelor și distribuită oricărei alte părți decât celei convenite de către proprietarul datelor.

SUPERCOM SA, informează persoanele care furnizează date cu caracter personal, despre modul în care se vor procesa datele lor, vor informa aceste persoane despre cine va avea acces la informațiile lor.

 

Utilizarea şi partajarea informațiilor

Utilizăm informațiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • în scopul prestării de serviciilor contractate, de salubritate;
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;
 • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;
 • în următoarele scopuri, toate vizând domeniul salubrității, în măsura în care ați fost de acord cu fiecare/oricare dintre ele:
 • Prezentări oferte materiale/servicii necesare serviciului de salubritate;
 • Prezentări oferte materiale/servicii suplimentare necesare serviciului de salubritate;
 • Prezentări oferte de materiale/servicii promoționale;
 • Invitații evenimente naționale sau internaționale precum: Conferințe, Întâlniri, Workgroupuri, Ateliere
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societății referitor la gradul de satisfacție al clienț

Este posibil să partajăm informațiile dvs. cu:

 • organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru sau pentru protecția companiei SUPERCOM SA și a utilizatorilor săi. 
 • furnizorii de curierat în vederea trimiterii către dvs. a produselor solicitate, dacă este cazul;
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (de sisteme IT, consultanți financiari).

Pentru  protejarea acestor date cu caracter personal, suntem hotărâți să: limităm și să monitorizăm accesul la aceste date. În acest sens:

 • elaboram proceduri transparente de colectare a datelor;
 • instruim angajații privind măsurile de securitate și confidențialitate;
 • luăm măsuri pentru a avea rețele sigure pentru protejarea datelor online împotriva atacurilor cibernetice;
 • stabilim proceduri clare de raportare a încălcării confidențialității sau a utilizării incorecte a datelor clauzelor contractuale.

 

Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății.

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

 • Dreptul de acces– înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul de a retrage: oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor– se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție –vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare– se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)– înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale ale societății.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SUPERCOM SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere– plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta politică sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugam să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

 • Prin email la adresa: dpo@supercom.ro
 • personal la recepțiile SUPERCOM SA sau
 • printr-o cerere trimisa prin posta la Sediul Societății (la adresa: str. Gherghiței, nr. 23C, sector 2, București).

 

Președinte,

Dr. Ec. Ilie-Ionel CIUCLEA